Deklaracja programowa samorządowca PiS

Deklaracja programowa samorządowca PiS

My, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, reprezentujący wiele środowisk i organizacji, połączeni wspólnymi wartościami oraz troską o dobro Polski, pragniemy wziąć odpowiedzialność za harmonijny rozwój naszych „małych Ojczyzn”.

Łączy nas przekonanie, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej, powinny służyć ludziom, pracować na rzecz lokalnych społeczności, stwarzać dogodne warunki do godnego życia, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, wspierać ich aktywność gospodarczą, budować społeczeństwo obywatelskie.

Samorządy realizują zadania odnoszące się do najbardziej podstawowych potrzeb obywateli. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wybierali ludzi uczciwych, kompetentnych, którzy będą działali na rzecz dobra lokalnych wspólnot, a przez to na rzecz całej wspólnoty narodowej.

Polska jest jedna, Polska jest wszędzie – podejmiemy wszelkie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny, tak by miejsce urodzenia, zamieszkania, pochodzenie nie pozbawiało nikogo warunków do godnego życia. Istniejące różnice rozwojowe będziemy niwelować między innymi poprzez skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.

Wszyscy mają prawo do ochrony zdrowia – zatrzymamy proces prywatyzacji szpitali i inne działania zmierzające do prywatyzacji poszczególnych działań i procedur związanych z leczeniem pacjentów.

Władze samorządowe powinny działać na rzecz współobywateli, a nie w interesie lokalnych sitw. Każdy powinien mieć takie same warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Korupcja i ustawiane przetargi powinny być bezwzględnie zwalczane.

Obywatele mają równe prawa. Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie w mniejszych miastach i gminach wiejskich, proces „zwijania się państwa”. Nie pozwolimy na likwidację ważnych dla lokalnych społeczności instytucji: szpitali, szkół, bibliotek, posterunków policji, placówek pocztowych.

Stanowczo sprzeciwiamy się polityce koalicji PO – PSL, która koszty nieudolnego rządzenia przerzuca na samorząd, dodając mu liczne dodatkowe obowiązki, bez przekazania wystarczających środków na ich finansowanie. Powoduje to nadmierne zadłużanie się samorządów, którego konsekwencją jest ograniczenie ich możliwości inwestycyjnych oraz zamykania instytucji ważnych dla funkcjonowania lokalnych społeczności

Dążąc do poprawy jakości demokracji na szczeblu samorządowym oraz wychodząc naprzeciw coraz powszechniejszym postulatom Polaków opowiadamy się za ograniczeniem czasu nieprzerwanego sprawowania tej samej funkcji wójta, burmistrza, prezydenta do dwóch kadencji.

Opowiadamy się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin. Jesteśmy zwolennikami zwiększenia znaczenia mechanizmów demokracji bezpośredniej. Chcemy wzmocnienia lokalnych mediów i uniezależnienia ich od władz samorządowych. Tylko takie media mogą w imieniu i w interesie mieszkańców sprawować funkcję kontroli społecznej nad poczynaniami władz samorządowych.

W lutym 2014 r. na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości został przedstawiony program pt. „Zdrowie. Praca. Rodzina”. Przygotowaliśmy wielki program naprawy polskich spraw. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia obywateli, umocnienie zarówno lokalnych wspólnot i jak i wspólnoty narodowej.

Władzom samorządowym przypadnie bardzo ważna rola w realizacji tego programu, dlatego przedstawiamy jego istotne elementy jako aneks do niniejszej deklaracji.

MY SAMORZĄDOWCY PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI UROCZYŚCIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ REALIZOWAĆ I NIGDY NIE SPRZENIEWIERZYĆ ZAŁOŻENIOM NASZEGO PROGRAMU:

  1. PRACA. Podejmiemy działania na rzecz tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz ochrony już istniejących.
  2. INWESTYCJE. Dobrze wykorzystamy środki unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.
  3. ZDROWIE. Nie dopuścimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy się tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo.
  4. ROLNICTWO. Zadbamy o polską wieś i rolników.
  5. RODZINA. Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.
  6. POMOC POTRZEBUJĄCYM. Nie zapomnimy o tych, którym bez własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią wyrwać się z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
  7. BUDOWNICTWO. Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe.
  8. INFRASTRUKTURA. Rozbudujemy sieć lokalnych połączeń drogowych i kolejowych.
  9. EDUKACJA. Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkół. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe.
  10. KULTURA. W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i ośrodki kultury.

* * * * *

Do osiągnięcia powyższych zadań będziemy wykorzystywać pieniądze z Unii Europejskiej, środki budżetów poszczególnych jednostek samorządowych oraz subwencje państwową.

* * * * *

Mając na uwadze konieczność głębokich reform w wielu dziedzinach życia społecznego, wyrażamy wolę szerokiej współpracy ze wszystkimi, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, wolności, samorządności i solidarności społecznej. Czas na zmiany. Zacznijmy je od Samorządu.

M a t e r i a ł   K W   P r a w o   i   S p r a w i e d l i w o ś ć
u l . N o w o g r o d z k a 8 4 / 8 6 , 0 2 – 0 1 8 W a r s z a w a

Be the first to comment on "Deklaracja programowa samorządowca PiS"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.