Ogłoszenie ENWOS sp. z o.o.
Ogłoszenie ENWOS sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS sp. z o.o. informuje swoich odbiorców rozmieszczonych na terenie przemysłowym miasta Chełmek iż od dnia 01.04.2011 roku ulegają zmianie ceny dostarczanej wody pitnej i surowej oraz ceny za usługi związane z odprowadzaniem ścieków. Poniżej przedstawiamy nowe ceny.

L.p. Symbol grupy odbiorcy  Charakterystyka odbiorcy 
1. Gr. 1 Odbiorcy pobierający wodę pitną, siecią zlokalizowaną na terenie PZPS S.A. – w upadłości, jak również na terenie ZUT Sp. zo.o. w całości dzierżawionych przez ENWOS Sp. zo.o.
2. Gr. 2 Odbiorcy pobierający wodę surową, siecią zlokalizowaną na terenie PZPS S.A. – w upadłości, jak również na terenie ZUT Sp. zo.o. w całości dzierżawionych przez ENWOS Sp. zo.o. 

Ceny i stawki opłat.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

L.p. Nazwa grupy taryfowej Cena wody netto w zł/m3 Cena ścieków netto w zł/m3
1. GR. 1 7,86 9,21
2. GR. 2 6,43 9,21

Ponadto wprowadza się opłatę stałą uzależnioną od grupy do której należą odbiorcy

L.p. Grupa odbiorców Cena opłaty netto w zł/p.pom./m-c
1. GRUPA 1 5,00
2. GRUPA 2 60,00

Ogłoszenie dostarczone przez: ENWOS sp. z o.o.