W dniu 2 marca 2012 roku otrzymaliśmy list od mieszkanki Chełmka poruszający bardzo istotną i niebezpieczną sytuację jaka jest codziennością w Chełmku. Postanowiliśmy zamieścić ten list w całości, gdyż uderzył kompleksowo w problem agresywnych psów w Chełmku.

Piszę do Państwa w sprawie niebezpiecznych psów terroryzujących Chełmek. Wiadome jest że nie jest to winą psów a właścicieli stąd proszę o apel, artykuł, wzmiankę na stronie – coś co choć trochę nagłośni sprawę i przybliży skalę tego niebezpiecznego problemu.

Przechodząc do rzeczy: w Chełmku jest wiele psów ras uznawanych za niebezpieczne, tj. psów w typie rasy Amstaff (CHOĆ NIE TYLKO O TĘ RASĘ CHODZI A OGÓLNIE O WSZYSTKIE PSY SZCZEGÓLNIE DUŻE, PUSZCZANE LUZEM). Psy są często prowadzone bez smyczy i kagańca, puszczane luzem. Zostałam już dwa razy zaatakowana. Boję się wyjść na spacer, bo nie wiem co mnie spotka, nie wiem w którą stronę Chełmka mam się wybrać by czuć się bezpiecznie.

Sposób wyprowadzania psa w naszej gminie reguluje: UCHWAŁA NR XLV/345/06 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek.

Rozdział VIII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 20

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającej otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

b) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny nadzór,

b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,

c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów,

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; postanowienie to nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne,

2. Postanowienia ppkt.2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Niezastosowanie się do tych regulacji ma swoje konsekwencje w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

NIESTETY JEST TO KOLEJNY MARTWY PRZEPIS.. ?

Co więcej na tego typu rasy należy mieć stosowane pozwolenie: Organem właściwym w sprawie wydawania zezwolenia na posiadanie psa jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela psa (wnioskodawcy).

CZY MOGĘ LICZYĆ NA INTERWENCJĘ W TEJ SPRAWIE? STRONĘ CHEŁMKA czyta wielu ludzi nawet jeżeli APEL nie dotrze bezpośrednio w ręce tych nieodpowiedzialnych właścicieli, to może chociaż drogą pantoflową stworzy się dyskusja na ten temat w CHEŁMKU.

MIESZKANKA CHEŁMKA.