Budżet ChełmkaW dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie uchwaliła budżet na 2012 rok. Budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 36.249.947,82 zł, a po stronie wydatków kwotą 39.586.355,11zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż wydatki inwestycyjne stanowią ponad 30% planowanych wydatków na 2012 rok. Poniżej przedstawiamy planowane wydatki na 2012 rok.

<span >
<span >Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2012 rok <span >
<span >Rozdział <span >Wyszczególnienie <span >Plan na 2012 r.
<span >
<span >Rolnictwo i łowiectwo <span >80 000,00
<span >01008 <span >Melioracje wodne <span >80 000,00
<span >
<span >budowa rowów przy ul. Polnej i Sadowej <span >80 000,00
<span >
<span >Transport i łączność <span >2 235 000,00
<span >60002 <span >Infrastruktura kolejowa <span >50 000,00
<span >
<span >Opracowanie studium wykonalności dla zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, odcinek Trzebinia-Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą <span >50 000,00
<span >60013 <span >Drogi publiczne wojewódzkie <span >340 000,00
<span >
<span >pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania „przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr4 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku” <span >340 000,00
<span >60014 <span >Drogi publiczne powiatowe <span >1 155 000,00
<span >
<span >pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania „kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek – ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego” <span >1 155 000,00
<span >60016 <span >Drogi publiczne gminne <span >690 000,00
<span >
<span >ul. Piłsudskiego – układ komunikacyjny (prace projektowe i wykonawcze), wykonanie łącznika ul. Polnej i Oświęcimskiej – etap I, ul. Leśna w Bobrku – postępowanie ZRID i wykonanie – etap I, ul. Świnna w Gorzowie – wykonanie <span >460 000,00
<span > <span >PROW – Budowa parkingu przy ul. Szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy DL przy ul. Kwiatowej Gorzowie <span >230 000,00
<span >
<span >Gospodarka mieszkaniowa <span >3 928 182,04
<span >70005 <span >Gospodarka gruntami i nieruchomościami <span >3 928 182,04
<span >
<span >MRPO – Działanie 6.1. „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji” – „Budowa centrum miasta Chełmek wraz zapleczem rekreacyjnym – etap I – budowa centrum miasta <span >3 198 182,04
<span >
<span >dokumentacja techniczno-budowlana dla potrzeb nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola przy ul. Brzozowej w Chełmku <span >150 000,00
<span >
<span >modernizacja budynku Urzędu Miejskiego <span >550 000,00
<span >
<span >zakup gruntów <span >30 000,00
<span >
<span >Informatyka <span >8 485,53
<span >72095 <span >Pozostała działalność <span >8 485,53
<span >
<span >PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski (umowa partnerska-wkład gminy) <span >8 485,53
<span >
<span >Administracja publiczna <span >10 000,00
<span >75023 <span >Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <span >10 000,00
<span >
<span >zakupy inwestycyjne <span >10 000,00
<span >
<span >Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <span >130 000,00
<span >75412 <span >Ochotnicze straże pożarne <span >130 000,00
<span >
<span >dotacja celowa dla OSP Chełmek na dofinansowanie zakupu samochpdu pożarniczego <span >130 000,00
<span >
<span >Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <span >100 000,00
<span >90015 <span >Oświetlenie ulic, placów i dróg <span >100 000,00
<span > <span >inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych <span >100 000,00
<span >
<span >Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <span >281 000,00
<span >92109 <span >Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <span >281 000,00
<span >
<span > dotacja celowa dla MOKSiR <span >281 000,00
<span >
<span >Kultura fizyczna <span >6 390 189,08
<span >92601 <span >Obiekty sportowe <span >6 390 189,08
<span > <span >MRPO – Działanie 6.1. „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji” – „Budowa centrum miasta Chełmek wraz zapleczem rekreacyjnym – etap I – budowa centrum sportowego wraz z robotami dodatkowymi <span >5 878 098,04
<span > <span >PROW „Odnowa i rozwój wsi” – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Bobrku <span >413 666,04
<span > <span >PROW „Odnowa i rozwój wsi” – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie <span >98 425,00
<span > <span >R A Z E M <span >13 162 856,65