Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu jest partnerem w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 i Priorytet VIII, Działanie 8.1.

Zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej do Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, gdzie uzyskać można dodatkowe informacje na temat możliwości udziału w projektach.

O środki na działalność gospodarczą w wysokości do 40 tys. zł mogą starać się osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo lub będące w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub zwolnione z przyczyn ekonomicznych po dniu pierwszego lipca 2009 roku.

I tak:

1. Osoby zamieszkałe lub zatrudnione w województwie małopolskim będące w okresie wypowiedzenia warunków pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika lub zwolnione z podobnych przyczyn po 1 lipca 2009 r. mogą ubiegać się o wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego, szkoleń lub dofinansowania planowanej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.

Adresy dwóch firm przyjmujących zgłoszenia od osób zainteresowanych:

  • Biuro Projektu Progres w Krakowie, Al. Jana Pawła II 12/2 lub ul. Śliczna 9/1, 31-444 Kraków, tel. 12 412-13-00, 412-01-91, www.projekt-progres.pl
  • PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o, ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków, tel. 12 292-76-32 wewn. 29, www.pmdg.pl

Bliższe informacje można uzyskać w PUP w Oświęcimiu p. 202 (II piętro). Osoby zainteresowane wsparciem zapraszamy na spotkanie z Biurem Projektu Progres w Krakowie w dniu 19.01.2010 r. i 19.03.2010 r. godz. 10 00 w Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, sala Nr 217 lub w tym samym dniu o godz. 13:00 w Filii w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27 a.

2. Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, osoby uczące się, pobierając świadczenia emerytalne lub rentowe, w wieku 15-64 lat, nie zatrudnione i gotowe do jej podjęcia, które nie prowadziły działalności gospodarczej przynajmniej przez ostatni rok mogą ubiegać się o dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł, dotację pomostową, doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres Firmy realizującej wyżej wymienione działania: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Oddział Okręgowy w Krakowi, ul. Kazimierza Wielkiego 19, 30 – 074 Kraków, tel. 12 632-08-45, 632-09-10. Nabór wniosków aplikacyjnych w terminach: styczeń/luty 2010 r., kwiecień 2010 r., czerwiec 2010 r.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w trzech etapach:

  • Etap I – złożenie Wniosku Aplikacyjnego, będącego zgłoszeniem do udziału w projekcie. Wniosek Aplikacyjny oraz wymagane oświadczenia znajdują się na stronie internetowej projektu: www.aktywnyprzedsiebiorca.tel
  • Etap II – przystąpienie do pisemnego testu „Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych”.
  • Etap III – dwie rozmowy kwalifikacyjne (ocena zdolności przedsiębiorczych, realność pomysłu biznesowego).

Bliższe informacje można uzyskać w PUP w Oświęcimiu p. 111 (I piętro).

3. Osoby bezrobotne zamieszkałe w powiecie olkuskim lub oświęcimskim, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatni rok mogą ubiegać się o dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł , wsparcie pomostowe, doradztwo biznesowe, +szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Adres firmy realizującej wyżej wymienione działania: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty, tel. 33 845-31-06.

Nabór i rekrutacja do projektu: styczeń – marzec 2010 r. Etapy rekrutacji do projektu:

  • Etap I: Promocja projektu i rekrutacja (zapoznanie z warunkami udziału w projekcie). W PUP w Oświęcimiu od 1 stycznia 2010 r. utworzony zostanie punkt rekrutacyjny do projektu.
  • Etap II: Po wypełnieniu ankiety aplikacyjnej przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie określenie stopnia motywacji i predyspozycji do samozatrudnienia.
  • Etap III: Rekrutacja do projektu, weryfikacja beneficjentów ostatecznych. Bliższe informacje można uzyskać w PUP w Oświęcimiu p. 108 (Marcin Macuła, tel. 785 232 402).

Zapraszamy w imieniu liderów projektów do współpracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Wiesława Drabek-Polek