Chełmek – droga w przebudowieOd września trwa jedna z największych inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat oświęcimski. Zadanie, którego realizacja zakończy się w 2010 roku, obejmuje przebudowę na terenie Chełmka dwóch dróg powiatowych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 780 w kierunku autostrady A4. To ważne i kosztowne przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″ oraz współfinansowanie z budżetów powiatu oświęcimskiego i gminy Chełmek. Obecnie realizujemy dwie ważne, kosztowne i największe, jak do tej pory, inwestycje na drogach powiatowych. Jedna z nich, trwająca w gminie Chełmek, sprawi, że już niebawem będzie można mówić o komforcie poruszania się przez dwie nasze drogi. Dzięki zakończonemu zadaniu nastąpi wyraźna poprawa techniczna drogi, która prowadzi do Jaworzna. W efekcie nasz powiat uzyska bardzo dobre połączenie z powiatem jaworznickim. Ta ważna inwestycja jest możliwa do realizacji dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, jak również wsparciu gminy Chełmek. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować burmistrzowi Chełmka za włączenie się w finansowanie naszego już wspólnego przedsięwzięcia – akcentuje starosta oświęcimski Józef Kała.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą powiatowej inwestycji została firma Poldim S.A. z Tarnowa. Z kolei zarządzającym w zakresie administrowania projektem i nadzoru inwestorskiego wybrano konsorcjum firm: „Road-Skan-Expert” z Pszczyny oraz Studio Inżynierskie „MKM” z Oświęcimia. Z ramienia inwestora nad realizacją zadania czuwa Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.

Koszt inwestycji – realizowanej w trzech etapach, która potrwa według harmonogramu prac do września 2010 roku – wyniesie ogółem 8,5 mln zł brutto. Zadanie będzie finansowane przez powiat oświęcimski i gminę Chełmek po 1,5 mln zł i dofinansowane w ramach MRPO w kwocie 5,5 mln zł.

Obecnie jest wykonywany etap pierwszy zadania inwestycyjnego, obejmujący swym zakresem przebudowę odcinka niezabudowanego ulicy Jaworznickiej w Chełmku. Kolejne dwa etapy, których realizacja przypadnie na 2010 rok, będą swym zakresem dotyczyć kontynuacji przebudowy ulicy Jaworznickiej na pozostałym odcinku, a także przebudowy w całym planowanym zakresie ulicy Mickiewicza.
Prowadzona od września inwestycja obejmuje w chwili obecnej przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1907K, ulicy Jaworznickiej od budynku nr 18 do granicy powiatu (przed mostem na kanale Matylda). Cały zaplanowany do przebudowy odcinek ulicy Jaworznickiej wynosi ok. 2,9 km długości.

Wykonawca na tym odcinku drogi zrealizował roboty rozbiórkowe, w ramach których sfrezowano nawierzchnię asfaltobetonową i przygotowano pobocza. Ponadto wymieniono lub uzupełniono warstwy podbudowy w miejscach słabych lub zdegradowanych celem ich wzmocnienia. Obecnie firma Poldim wykonuje poszerzenia pod jednię.

W tym roku na odcinku ulicy Jaworznickiej zaplanowano: zakończenie wykonania poszerzeń jezdni, przebudowę przepustów drogowych, dobudowę odwodnienia, budowę chodników, ułożenie podbudowy asfaltowej oraz położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nakładki asfaltobetonowej na odcinku o długości 2,5 km.
Pozostałe prace, związane z prowadzoną w gminie Chełmek inwestycją drogową, zostaną wykonane w roku przyszłym. W szczególności będą one dotyczyć przebudowy odcinka 400 mb ulicy Jaworznickiej oraz w całości robót na fragmencie ulicy Mickiewicza.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1902K, ulicy Mickiewicza nastąpi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780, (ul. Piastowska) do skrzyżowania z ul. Jaworznicką.

Prace będą prowadzone na fragmencie drogi o długości 1,4 km i obejmą swym zakresem: odwodnienie (w tym położenie ponad 1 km rur, ok. 100 studni rewizyjnych i studzienek ściekowych), budowę chodników i zatok autobusowych (w tym położenie ponad 3 km krawężników na ławie betonowej, ok. 2 km obrzeży, i ponad 5 tys. m kw. nawierzchni z kostki betonowej), przebudowę skrzyżowań i wykonanie nawierzchni (ok. 11,5 tys. m kw. nawierzchni asfaltobetonowych).

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu