Dotacje unijne na założenie własnej firmy można pozyskać z wielu różnych programów. Dodatkowo inne dotacje będzie można pozyskać ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Także osoby niepełnosprawne mogą starać się o pozyskanie specjalnie dla nich przeznaczonej dotacji z funduszy PFRON. Głównym kryterium oceny przyznawania dotacji na start jest m.in. dobrze opracowany biznes plan. Nie będą dotowane przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem.

Na lata 2007-2013 w ramach dotacji unijnych przewidziano cztery programy:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
  •  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
  • Regionalne Programy Operacyjne – działania przeznaczone dla przedsiębiorców,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś priorytetowa 3 – Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy, lokalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. Oprócz wyboru odpowiednich programów, udzielają oni również wsparcia przy tworzeniu biznesplanu. O pomoc można się zwrócić do profesjonalnych firm i portali internetowych zajmujących się tą tematyką.