IV Sesja Rady Miejskiej w Chełmku
IV Sesja Rady Miejskiej w Chełmku

29 grudnia 2010 r. odbyła się czwarta już sesja Rady Miejskiej nowej kadencji (dwie uroczyste z zaprzysiężeniami + dwie robocze) – sesja budżetowa. Budżet na 2011 . Ustala się dochody na 2011 w kwocie: 31.802.174,01 zł. Ustala się wydatki na 2011 w kwocie: 35.893.630,23 zł. Deficyt: 4.091.456,22 zł, planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów w kwocie: 2.621.785,76 zł i wolnych środków w kwocie 1.469.670,46 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Ponadto na wniosek Burmistrza Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż budynku po przedszkolu przy ul. Brzozowej. Przeciw sprzedaży przedszkola głosowali radni: Sędrak- Legut, Urbańczyk, Sajak, Legut. Wstrzymała się od głosu: radna Kapustowa. Za sprzedażą przedszkola głosowali: Dworniczek, Kądzior, Kotowska, Kowalski, Ostrowska, Palka, Radwańska, Rybak, Szewczyk, Wiśniewski.

Obecna rada jest bardziej upolityczniona od rady poprzednich kadencji – powstał jeden klub radnych. Ośmiu radnych z komitetu Samorząd Gminny 2010 (zaplecze Burmistrza Andrzeja Saternusa), do nich dołączyli startująca z własnego komitetu Radna Ostrowska oraz startujący z komitetu Wspólna Chata radny Dworniczak i tak na 3 sesji zgłoszono powstanie 10-cio osobowego Klubu Radnych „Samorząd 2010″. Przewodniczącym klubu został radny Wiśniewski. Z nieformalnych źródeł Chełmek. info dowiedział się, że w trakcie ostatniej sesji (29.12.2010r.) do Klubu dołączyła radna Kotowska, a więc skład Rady przedstawia się następująco:

Radni Klubu Samorząd Gminy 2010 (zaplecze polityczne burmistrza Saternusa z PO): Dworniczek Maciej, Kapusta Dorota, Kądzior Stanisław, Kotowska Iwona, Kowalski Henryk, Ostrowska Józefa, Palka Marek, Radwańska Jadwiga, Rybak Andrzej, Szewczyk Helena, Wiśniewski Henryk.

Radni niezrzeszeni w żadnym klubie: Legut Paweł, Sajak Mariusz, Sędrak-Legut Bernadeta, Urbańczyk Zofia.