pisanie-listowPrzedstawiamy Państwu pismo Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, skierowane do Barbary Bulanowskiej – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Przedmiotem w/w dokumentu jest informacja dotycząca nie zakwalifikowania do dofinansowania ofert Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku w zakresie działalności poradni specjalistycznych: reumatologii, diabetologii, ortopedii, dermatologii, endokrynologii, urologii i chirurgii ogólnej.

Chełmek, dnia 10 grudnia 2010 r.

Szanowna Pani
Barbara Bulanowska
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

W związku z otrzymaną informacją o nie zakwalifikowaniu do dofinansowania ofert Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku w zakresie działalności poradni specjalistycznych: reumatologii, diabetologii, ortopedii, dermatologii, endokrynologii, urologii i chirurgi ogólnej, wyrażam głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją.

Gmina Chełmek liczy 13 tysięcy mieszkańców, z czego ok. 12 tysięcy jest zdeklarowanych do SG ZOZ. Ponadto z usług zakładu korzysta wielu mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, w szczególności z (ze – przyd. red) świadczeń poradni specjalistycznych. Warty podkreślenia jest fakt, że zarówno SGZOZ, władze gminy, jak i lokalne społeczeństwo włożyli wielki wkład w stworzenie nowoczesnego i sprawnie działającego obiektu, świadczącego usługi opieki zdrowotnej. Przy zaangażowaniu całej rzeszy ludzi, udało się na przestrzeni lat 2005 – 2007 zrealizować program unijny, niosący za sobą olbrzymie, jak na warunku gminy Chełmek, środki finansowe w wysokości ok. 2 mln zł. Dotacja została przeznaczona na modernizację obiektu i wyposażenie zakładu w wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym aspektem, który przemawia za dalszym finansowaniem jednostki, jest konieczność podwyższania jakości świadczonych usług medycznych, rozwijania działalności i nieograniczania jej w żadnym zakresie, zarówno ilości zakontraktowanych do tej pory poradni, jak również personelu w niej pracującego. W przeciwnym wypadku, jeśli nie wykażemy tendencji wzrostowej lub ograniczymy świadczenia medyczne, Unia Europejska ukaże nas koniecznością zwrotu poniesionych kosztów oraz odsetkami od otrzymanego dofinansowania, co bezsprzecznie spowoduje likwidację jedynej przychodni na terenie gminy Chełmek.

Wychodząc z założenia, że naczelnym zadaniem NFZ jest zapewnienie dostępności do usług medycznych, wyrażam nadzieję, iż w związku ze złożeniem odwołania przez SG ZOZ w Chełmku, Pani Dyrektor NFZ w Krakowie oraz komisja konkursowa będą kontynuować negocjacje, które przyniosą korzystne rozstrzygnięcia dla pacjentów i zapewnią dalsze funkcjonowanie poradni specjalistycznych. Inne decyzje będą skutkować nieodwracalnymi następstwami, włącznie z upadłością zakładu.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

 W imieniu mieszkańców Chełmka miejmy nadzieję, że pisma i listy wysyłane do NFZ przyniosą więcej korzyści dla mieszkańców Chełmka i wywołają więcej skutków niż kolejne pisma, wnioski, rezolucje i listy wysyłane do kopalń w sprawie tąpnięć.

Na podstawie informacji UM Chełmek