Uroczyste otwarcie ul. Mickiewicza
Uroczyste otwarcie ul. Mickiewicza

W dniu 21 lipca 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej ul. Mickiewicza w Chełmku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Andrzejem Skrzypińskim oraz pozostałymi osobami, które przyczyniły się do realizacji inwestycji, m.in. Radnym Powiatu Oświęcimskiego Józefem Kałą, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu Andrzejem Huczkiem i Prezesem Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Krzysztofem Tokarskim.

„Serdecznie dziękuję mieszkańcom Chełmka, a szczególnie mieszkańcom ul. Mickiewicza, za wielką wyrozumiałość i cierpliwość podczas realizacji tej bardzo ważnej dla rozwoju naszego miasta inwestycji. Myślę, że długi czas remontu oraz utrudnienia w ruchu, nie pozostaną długo w Państwa pamięci, biorąc pod uwagę osiągnięty efekt, a więc w pełni zmodernizowaną i skanalizowaną ul. Jaworznicką i ul. Mickiewicza” – powiedział Burmistrz Saternus.

Przypominamy, że przedmiotowa inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4″ o łącznej wartości 8.523.926,53 zł była prowadzona przez powiat oświęcimski (1.618.709,99 zł) przy udziale finansowym gminy Chełmek (1.618.709,99 zł) oraz dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 5.286.506,55 zł w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całe przedsięwzięcie było kontynuacją rozpoczętej w 2009 r. przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1907K i 1902K. W 2010 roku została zakończona przebudowa ul. Jaworznickiej (1907K) na długości 2.910 mb.

Zmodernizowana na przestrzeni lat 2010 – 2011 ul. Mickiewicza ma 1.412,15 mb długości. Nad przebiegiem prawidłowej realizacji zadania czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. Zakres zadania dotyczył całej ul. Mickiewicza w Chełmku od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga wojewódzka nr 780) do skrzyżowania z ul. Jaworznicką (droga powiatowa) i obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, przebudowę skrzyżowań, budowę chodnika obustronnego, przebudowę zatoki autobusowej, zjazdów i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej.

Warto podkreślić, że z modernizacją ul. Mickiewicza w Chełmku związane było również wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Pełen zakres prac został zrealizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa gminy Chełmek”. Zadanie to finansowane jest ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji obejmującej swoim zasięgiem ul. Mickiewicza wyniósł ok. 3 mln zł. Prace wykonywała firma „WAFRO” S.A. z siedzibą w Brzozowie.

Łączna wartość wszystkich prac zrealizowanych przy ul. Jaworznickiej i ul. Mickiewicza w Chełmku wyniosła zatem ok. 11,5 mln zł.

Przy realizacji wyżej wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne, w tym unijne w kwocie ponad 9 mln zł!

UM Chełmek