Podsumowanie 2009 roku w ChełmkuZ okazji Świat Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 2010 roku, pragnę złożyć Państwu życzenia świąteczne i noworoczne. Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań tego, co już zostało wykonane oraz wytyczania nowych ścieżek, które doprowadzą do realizacji wyznaczonych celów, służących rozwojowi naszej gminy.

Mijający rok był szczególny w aplikowaniu o środki unijne. Dzięki sporządzonej Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015, określiliśmy kluczowe obszary inwestycyjne. Idąc w tym kierunku, opracowaliśmy koncepcję oraz dokumentację do realizacji przedsięwzięć, które zaplanowaliśmy wykonać w oparciu o programy unijne na lata 2007 – 2013.

Końcowym efektem zgłaszanych wniosków aplikacyjnych na przestrzeni 2008 i 2009 roku są pozyskane środki finansowe na realizację priorytetowych zadań. Łączna kwota, jaką udało się pozyskać to ok. 65 mln zł. Te olbrzymie, jak na warunki Chełmka, środki pozwolą na wykonanie inwestycji o wartości ok. 90 mln zł – do 2013 roku. Biorąc pod uwagę iloraz wysokości dofinansowania, a także liczbę mieszkańców gminy Chełmek, otrzymamy kwotę 5 tys. zł pozyskanych funduszy unijnych na 1 osobę. Myślę, że ten wskaźnik plasuje naszą gminę na jednym z najwyższych miejsc w rankingu jednostek samorządowych w Małopolsce, a nawet na tle całego kraju. Fakt ten jest niewątpliwie powodem do wielkiego zadowolenia.

Do największych sukcesów można bez wątpienia zaliczyć otrzymanie dofinansowania z UE na realizację projektu p.n. „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek”.  Gmina Chełmek poprzez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 45,8 mln. zł. Całkowity koszt zadania szacuje się na poziomie ponad 69 mln. zł. W wyniku realizacji zadania powstanie ok. 34 km kanalizacji sanitarnej w gminie. Ponadto modernizacja obejmie: stację uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego, sieć wodociągową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 8 km. Zadanie będzie realizowane od 2010 do 2013 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu w pierwszym kwartale 2010 roku przedstawimy Państwu informację z harmonogramem realizacji inwestycji.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem przyjętym do realizacji jest rewitalizacja miasta. Projekt gminy Chełmek, dotyczący rewitalizacji centrum miasta, znalazł się na liście rankingowej wśród inwestycji, które otrzymają wsparcie finansowe w naszym regionie. Konkurs trwał od stycznia bieżącego roku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”. Zakres inwestycji obejmuje I etap budowy centrum miasta (polegający na powstaniu układu komunikacyjnego w rejonie Urzędu Miejskiego oraz Banku), modernizację Parku Miejskiego oraz budowę centrum sportowego (w skład, którego wejdą dwa boiska o sztucznej nawierzchni – treningowe oraz wielofunkcyjne, basen, cztery korty tenisowe, w tym jeden kryty, budynek zaplecza). W sierpniu br. zakończono jeden z etapów całego przedsięwzięcia, jakim była przebudowa Parku. Wartość całego projektu rewitalizacji wynosi ponad 20 mln zł, w tym dotacja – 8,4 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane na przestrzeni lat: 2010 – 2013.

Staramy się cały czas poprawiać infrastrukturę drogową, a co za tym idzie komunikację. Gmina Chełmek wspólnie z powiatem oświęcimskim uzyskały dofinansowanie na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość naszego projektu wyniesie 8 438 600 zł brutto. Kwota dotacji kształtuje się na poziomie ok. 5,5 mln zł, natomiast wkład własny gminy oraz powiatu wyniesie niespełna 1,5 mln zł dla każdej instytucji. W ramach zadania zostaną przebudowane dwie drogi powiatowe – ul. Jaworznicka oraz Mickiewicza w Chełmku. Prace podzielono na 2 etapy. Obecnie trwa przebudowa ul. Jaworznickiej (wrzesień – grudzień 2009 r.), natomiast w drugim etapie prace będą kontynuowane od kwietnia do sierpnia 2010 roku. Przedmiotowa inwestycja wpłynie na poprawę komunikacji oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo dojazdu do miasta Jaworzna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców staramy się stwarzać dogodne warunki do rozwoju, nie tylko w obrębie miasta, ale także w sołectwach. Z tego względu wykorzystaliśmy możliwości, jakie zostały stworzone przez instytucje pośredniczące w rozdysponowaniu środków unijnych. Na terenie Bobrka oraz Gorzowa zrealizowano i zaplanowano szereg przedsięwzięć.

W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów, złożonych w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach: „Odnowa i rozwój wsi”. W marcu br. złożono dwa projekty o dofinansowanie do przedmiotowego programu: „Odnowa sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno – sportowo – rekreacyjnej” oraz „Odnowa sołectwa Gorzów – rozwój bazy kulturalno – sportowo – rekreacyjnej”. Odnowa sołectwa Bobrek polegać będzie w pierwszym etapie na realizacji zadania, mającego na celu zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, co wpłynie na poprawę estetyki miejscowości. Drugim elementem projektu będzie zakup wyposażenia przedmiotowego obiektu. Szacunkowy koszt zadania to ok. 499 tys. zł. W ramach programu gmina Chełmek otrzyma dotację w wysokości 278 tys. zł.

Odnowa sołectwa Gorzów polegać będzie na przebudowie budynku tzw. „Starej Szkoły” na „Wiejski Dom Ludowy” oraz na budowie parkingu i drogi dojazdowej do „Wiejskiego Domu Ludowego”. Na parterze pozostanie biblioteka, powiększy się jej powierzchnia o osobną czytelnię z zapleczem socjalnym. Na pierwszym piętrze powstaną dwie sale – komputerowa oraz świetlica. Druga część projektu obejmie modernizację infrastruktury drogowej. Szacunkowy koszt zadania to ok. 895 tys. zł. W ramach programu gmina Chełmek otrzyma dotację w wysokości 500 tys. zł.

Warto podkreślić, iż gmina nie koncentruje swojej uwagi tylko na zadaniach inwestycyjnych. Ważną kwestią jest, aby równolegle z przedsięwzięciami o charakterze budowlanym i remontowym, występowały działania rozwijające kapitał ludzki.

Taki plan działania był impulsem do powstania Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”. LGD, składająca się z przedstawicieli czterech gmin: Chełmek, Brzeszcze, Kęty oraz Oświęcim, jest tzw. stowarzyszeniem specjalnym utworzonym na mocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, co daje możliwość, by jej członkami stawały się nie tylko osoby fizyczne, lecz również osoby prawne. Z tej racji w szeregi członków organizacji weszły zarówno gminy i instytucje publiczne, jak i lokalne stowarzyszenia, reprezentanci grup nieformalnych oraz przedsiębiorcy.

25 czerwca 2009 roku Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił informację, iż Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” została zakwalifikowana do dofinansowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Gwarantuje to, iż nasza LGD w najbliższych latach będzie mogła rozdysponować pomiędzy lokalne podmioty 9 854 896 zł dotacji do projektów. Środki są przeznaczone głównie na zadania realizowane na obszarach wiejskich. Cała pula dotacji została wstępnie podzielona na cztery typy operacji: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty”.

Liczę na dużą aktywność mieszkańców i organizacji w sięganiu po środki finansowe w ramach LGD „Dolina Soły”. Jest to duża szansa dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także społeczeństwa w sferze kulturalnej. Zachęcam także do zaznajomienia się z wymienioną tematyką na stronie UM – w zakładce „LGD Dolina Soły”.

Ponadto należy wspomnieć, iż na terenie gminy Chełmek z dużym powodzeniem funkcjonuje projekt pn.: „Szkoła na 6″. To działania pozalekcyjne prowadzone w formie warsztatowej, skupiające się na kluczowych problemach, z którymi borykają się uczniowie. Program zakłada także poszerzenie zainteresowań i doskonalenie posiadanych umiejętności przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych. Czas realizacji projektu to 22 miesiące. Początek miał miejsce we wrześniu 2008 r. a koniec planowany jest na czerwiec 2010 r. Całkowita wartość dotacji wynosi:
981 323 zł.

Staramy się także realizować zadania, na które pozyskujemy środki z innych źródeł zewnętrznych:

  • Budowa Chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Gorzowie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 453 417 zł, w tym 181 000 zł kwota dotacji.
  • Przystępujemy także do przebudowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na „Osiedlu Kolonia” w Chełmku. W 2010 roku prowadzony będzie remont sięgacza przy ul. Powstańców Śląskich w Chełmku, za kwotę ok. 380 tys. zł. Inwestycja ma zostać zakończona w czerwcu 2010 roku.
  • W tym roku gmina Chełmek przystąpiła do realizacji programu „ORLIK PLUS”. Zadanie polegające na remoncie i modernizacji boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowościach Bobrek i Gorzów jest realizowane na przełomie 2009/2010, a cała inwestycja szacowana jest na ok. 300 tys. zł. Kwota pozyskanej dotacji kształtuje się na poziomie ponad 200 tys. zł.

W wielkim skrócie przedstawiłem Państwu najważniejsze zrealizowane i przygotowywane do wykonania zadania, służące dalszemu rozwojowi naszej gminy. Fakt pozyskania tak wielkich środków finansowych, pozwala uznać mijający rok za niezwykle udany i dobry prognostyk na przyszłość. Chciałbym podziękować Radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego. Szczególne podziękowania kieruję do Państwa – mieszkańców Chełmka, Bobrka i Gorzowa za czynny udział w budowaniu Strategii Rozwoju Gminy oraz za bezpośrednie wsparcie, jakim na co dzień mnie obdarzacie .

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, aby były one przede wszystkim rodzinne i ciepłe. Niech na Państwa twarzach zagości uśmiech, a Nowy Rok pozwoli zrealizować osobiste cele i marzenia.

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus

Źródło: UM Chełmek