Szkody górnicze w gminie ChełmekZgodnie z obowiązującym prawem, aby uszkodzenie budynków zgłaszane jako szkoda górnicza mogło zostać naprawione, kopalnia ustala, na podstawie opinii biegłych, czy istnienie związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a ruchem zakładu górniczego.


Gmina Chełmek leży poza terenem eksploatacji przez KWK Piast, jednak w wyniku silnych wstrząsów, jakie pojawiają się w Chełmku od 2004 r. kopalnia zleciła wykonanie ekspertyzy naukowcom z Politechniki Śląskiej n.t. wpływu sejsmiczności eksploatacji ściany w pokładzie 206/1 na obiekty powierzchniowe położone w Chełmku. Naukowcy stwierdzili, że ewentualne szkody górnicze mogą wystąpić na malutkim skrawku Chełmka, w obrębie ul. Śląskiej i Chrobrego.

Obecnie KWK Piast dopatruje się związku przyczynowego szkód z eksploatacją tylko w obiektach położonych w tym obrębie. Pozostałe roszczenia mogą być dochodzone jedynie na drodze sądowej. Niestety na 352 wnioski mieszkańców gminy Chełmek o naprawienie szkód górniczych, zawarto jedynie 101 ugód. Na 28 pozwów do sądu tylko 4 rozstrzygnięcia zapadły na korzyść mieszkańców. Nie wierzę w nieomylność naukowców, sam mieszkam z drugiej strony miasta i odczuwałem bardzo silne wstrząsy. Na szczęście mój 30-letni dom, w trakcie budowy był dodatkowo zabezpieczony, w związku ze wcześniejszym oddziaływaniem kopalni Janina. Jednak wiele domów, leżących poza uwzględnianym przez „Piast” obszarem, w wyniku wstrząsów popękało. Ich właściciele nie mają szans na odszkodowanie.

Rada Miejska w Chełmku w dniu 25 marca b.r. podjęła rezolucję w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego, aby w pełni zabezpieczyć możliwość dochodzenia praw poszkodowanych ruchem zakładu górniczego. Przepisy ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz kodeksu cywilnego dotyczące możliwości ubiegania się o naprawę wyrządzonej szkody praktycznie są niejasne, sformułowane nieprecyzyjnie, nacechowane brakiem określoności i w praktyce wzajemnie się wykluczają. Uniemożliwia to dochodzenie w sposób skuteczny prawa do odszkodowania z tytułu szkód górniczych mieszkańców takich gmin jak Chełmek, czyli sąsiadujących z terenem eksploatacji kopalni. Takie zapisy ograniczają konstytucyjne prawo do ochrony wolności i praw majątkowych oraz naruszają zasadę zaufania obywatela do państwa i stosowanego prawa. Treść rezolucja zostanie przesłana stosownej komisji sejmowej przygotowującej nowelizację wymienionej ustawy i miejmy nadzieję, że jej szerokie uzasadnienie stanie się impulsem do zmiany prawa w tym zakresie. W przeciwnym razie Kampania Węglowa nadal będzie udowadniać, że wstrząsy mieściły się w granicach normy i nie powodują zniszczeń budynków. My jednak wiemy, że naukowe obliczenia nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny, bo domy przecież w Chełmku pękają.

Biuletyn Lewym Okiem www.sld-chelmek.ovh.org