Przemsza zalewa miasto
Przemsza zalewa miasto

W 2008 roku po hucznym zakończeniu prac nad projektem „Bezpieczny Wał 2007″, który ochrania pola uprawne w miejscowości Bobrek, Gorzów i okolice, zajmowaliśmy się sprawą jak budowa wałów nad naturalnymi rozlewiskami rzeki Wisły wpłynie na sytuację powodziową w mieście Chełmek. Rzeka Wisła utraciła naturalne rozlewiska, na których mogła utracić setki tysięcy metrów sześciennych wody. Wały sprawiają, że jej poziom w tamtym miejscu może podnieść się o nawet 3 metry a rozlewiska będą się tworzyć w mieście Chełmek. Przypomnijmy poniżej tekst z końca 2008 roku:

W 1997 roku miała miejsce tak zwana „Powódź Stulecia”. Zalaniu uległy pola i nieużytki jak również nieliczne zabudowania w Bobrku i Gorzowie. Miasta Chełmek również wspomniana powódź nie oszczędziła. Zalane zostały domy w zachodniej części miasta. Gdyby poziom wody nie opadł, zerwaniu uległaby kładka na rzece Przemsza łącząca Chełmek z Chełmem Małym – woda przelewała się ponad kładką i ostała się w całości tylko dzięki interwencji straży pożarnej, która to straż chroniła dzień i noc kładkę przed płynącymi konarami – za co mieszkańcy są wdzięczni Strażakom.

Po powodzi, gmina Chełmek przystąpiła do programu budowy wałów, między innymi „Bezpieczny Wał 2007″. Wybudowano wały na Wiśle w Gorzowie i Bobrku. Stało się to powodem do dumy. Ale czy na pewno są to działania, które pomogą spać bezpiecznie mieszkańcom Chełmka i Gorzowa? Nie. Wały te uniemożliwią tworzenie się zalewisk. W 1997 roku nieużytki i łąki w Bobrku, Gorzowie i Broszkowicach przyjęły setki tysięcy metrów kwadratowych wody powodziowej. Postawienie na rzece Wisła wałów będzie spiętrzać poziom wody w Wiśle nawet o 3 metry. Podniesienie poziomu Wisły spowoduje podniesienie się wody na Przemszy. Ponadto, wyższy poziom wody w Wiśle spowoduje efekt cofania się Przemszy – woda w Przemszy bez możliwości ujścia do wyższej Wisły zacznie się podnosić.

 

Po tym tekście sprawą zainteresował się radny Mariusz Sajak, który złożył interpelację.

 

INTERPELACJA RADNEGO

1. Zgłoszona w dniu 26.06.2008 r. na sesji Rady Miejskiej
2. Zgłaszający: Mariusz Sajak
3. Treść interpelacji:

Proszę o wyjaśnienie kwestii pozostającej w kręgu zainteresowania mieszkańców zachodniej części miasta Chełmek oraz części mieszkańców Gorzowa, w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, a mianowicie:

1. Czy w związku z wybudowaniem i modernizacją wałów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle i częściowo na Przemszy (odcinek Gorzów – Gromiec) zwiększyło się zagrożenia zalewaniem terenów nieuzbrojonych w wały (przy Przemszy w Chełmku i Gorzowie)?

2. Czy Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeprowadził odpowiednie analizy dotyczące wpływu wałów na Wiśle na zagrożenie wylewania Przemszy? Jeżeli tak, czy Gmina Chełmek jest w posiadaniu takich opracowań?

Podczas tzw. „powodzi stulecia” w 1997 r. zalaniu uległy m.in. łąki i pola w Bobrku i Gorzowie. Częściowo podtopione zostały domy, zarówno w Gorzowie i w Bobrku, jak również w Chełmku (Zygmunta Starego, Rzeczna, Jaworznicka). Na Przemszy woda przelewała się ponad kładką do Chełmu Małego. Gdyby poziom wody był wówczas nieznacznie wyższy zalaniu uległoby również część budynków przy ul. Chrobrego.

Przeprowadzana w ostatnich latach inwestycja, związana z budową i modernizacją wałów przeciwpowodziowych na Wiśle na odcinku Gorzów – Gromiec i dalej spowoduje, że w przypadku zagrożenia powodziowego nie będą powstawać na łąkach i nieużytkach rozlewiska (jak to mało miejsce do tej pory), dojdzie natomiast do spiętrzenia i podniesienia poziomu wody w ograniczonej wałami rzece. Naturalnie podniesiony wówczas będzie poziom wody w rzece dopływowej, tj. wpadającej do Wisły rzece Przemszy. Ponieważ Przemsza nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia wałami, należy sądzić, że dojdzie do zalania okolicznych domów i gospodarstw

Treść interpelacji została przesłana przez Urząd Miejski w Chełmku do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, celem uzyskania stosownych informacji.

 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĄ RADNEGO:

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE

Oświęcim dnia 21.07.2008 r.

MZMiUW-DIO-EK-423-1/29/2677/08

Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

W odpowiedzi na pismo znak: AGK6217-6/08 z dnia 11.07.2008r. w sprawie zagrożenia powodziowego na rzece Przemszy w związku z przebudową wałów, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu informuje, że modernizacja lewego wału rzeki Przemszy w Gorzowie i Chełmku w km 0+000 – 4+020 oraz lewego wału rzeki Wisły w Bobrku w km 0+000 – 3+700 wykonana została na podstawie prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę wydanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Projekty budowlane w oparciu o które realizowano modernizację wałów na terenie gminy Chełmek zostały sporządzone po powodzi w 1997 roku na podstawie opracowania pt. „Studium ochrony przeciwpowodziowej gminy Chełmek” czerwiec 1998r., wykonanego przez Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Zarówno projekty jak i „Studium …” były opiniowane i uzgadniane przez Gminę Chełmek i są w posiadaniu Inspektoratu.

Jednocześnie informujemy, że administratorem rzeki Przemszy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania, które jest opiniowane przez Radę Gminy (poprzedniej kadencji 2002-2006) i uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego gminy.

MZMiUW w Krakowie nie posiada opracowań dotyczących terenów zalewowych rzeki Przemszy w rejonie ulic Zygmunta Starego, Rzecznej i Jaworznickiej w Chełmku i nie planuje budowy nowych wałów przeciwpowodziowych.

 

Po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi na interpelację radnego, skontaktowaliśmy się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Przesłaliśmy do wglądu treść interpelacji i pism oraz poprosiliśmy na odpowiedź, czy ktokolwiek (Urząd Miejski w Chełmku, Wojewoda Małopolski i inni) zwracali się z prośbą o przygotowanie studium, jak budowa wałów w Bobrku wpłynie na sytuację melioracyjną Przemszy w jej górnym biegu. Ku zdziwieniu, Urząd Miejski w Chełmku i Wojewoda Małopolski nie zwracał się ani o takie studium, ani o szkic studium, ani o opinię ani nie wykonał telefonu z zapytaniem. Zwróciliśmy się więc z prośbą o opinię w imieniu redakcji. Przedstawiono nam szkic sytuacyjny, jak budowa wałów w Bobrku i Gorzowie wpłynie na sytuację powodziową w górnej części Przemszy. Potwierdziły się nasze przypuszczenia i założenia stawiane na wstępie. Poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych w Bobrku i Gorzowie narażono starą część miasta Chełmek na wysoką wodę powodziową.