Już w najbliższy czwartek, to jest 7 marca 2013 roku, w Restauracji Ciżemka w Chełmku odbędzie się zebranie założycielskie chełmeckiego stowarzyszenia „NAZWA – do ustalenia i przedyskutowania na spotkaniu założycielskim”.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które dysponują czasem, chęciami lub doświadczeniem, osoby które chcą czynnie podejmować działania pro-rozwojowe, które chcą poświęcić swoją wiedzę lub czas dla najbardziej potrzebujących i wykluczonych osób w Chełmku.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane mnożącymi się problemami w gminie Chełmek – a konkretnie zainteresowane rozwiązywaniem tych problemów. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, aby zgłosić swoją osobę jako członka założyciela chełmeckiego stowarzyszenia.

[contact_form]

Podstawowe założenia działalności stowarzyszenia można zamknąć w czterech blokach tematycznych (konkretne rozwiązania i finalna wersja bloków tematycznych zostanie przedyskutowana i ujęta w statucie podczas spotkania założycielskiego):

 • Działalność pomocnicza, samorządowa

Opiniowanie projektów uchwał;
Wspieranie inicjatyw obywatelskich;
Przygotowywanie uchwał obywatelskich;
Reprezentacja grup mieszkańców na forum samorządowym;

 • Działalność społeczna

Organizowanie bezpłatnej i fachowej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy;
Organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy;
Pomoc materialna dla potrzebujących mieszkańców gminy;
Stworzenie funduszy na rzecz szybkiej potrzeby materialnej dla pokrzywdzonych w klęskach mieszkańców gminy;
Działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy;
Działalność na rzecz ograniczenia skutków ubóstwa w gminie Chełmku;

 • Działalność informacyjna, badawcza i szkoleniowa

Szerzenie informacji i publikacje na temat działań podejmowanych w gminie;
Działalność wydawnicza i archiwizacyjna;
Działalność szkoleniowa;
Działalność badawcza;

 • Inna, nieokreślona, odpowiadająca na bieżące potrzeby.

Zapoznaj się z projektem statutu stowarzyszenia (do dyskusji i głosowania podczas spotkania założycielskiego stowarzyszenia).

Plan spotkania:

 1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników;
 2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał;
 3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej, która zbiera i liczy głosy (komisję powołujemy, jeżeli głosowanie jest tajne, czyli jeśli w punkcie 2 porządku spotkania ustalono taki sposób głosowania;
 5. Dyskusja na temat celu powołania stowarzyszenia oraz podstawowych danych stowarzyszenia;
 6. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1);
 7. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag;
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2);
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego – uchwała nr 3);
 10. Wybór władz stowarzyszenia: zarządu (podjęcie uchwały o wyborze członków zarządu – 3 osoby, chyba że nastąpi zmiana projektu statutu, punkt 8 porządku spotkania na podstawie punktu 7 – uchwała nr 4);
 11. Wybór władz stowarzyszenia: komisji rewizyjnej (podjęcie uchwały o wyborze członków komisji rewizyjnej – 3 osoby, chyba że nastąpi zmiana projektu statutu, punkt 8 porządku spotkania na podstawie punktu 7 – uchwała nr 5);
 12. Dyskusja i wolne wnioski głosowane na bieżąco z chwilą wpłynięcia;
 13. Zamknięcie zebrania;
 14. Nieoficjalna część zebrania założycielskiego.