W dniu 7 marca w restauracji Ciżemka odbyło się spotkanie założycielskie nowego chełmeckiego stowarzyszenia. Wśród licznie zebranych gości znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk gminy Chełmek. Nauczyciele, przedsiębiorcy, studenci, emeryci, spółdzielcy, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawiciele pomocy społecznej w tym przedstawiciele MOPSu.

Spotkanie, mimo iż musiało spełnić formalne aspekty narzucone przez ustawę o stowarzyszeniach, nie było pozbawione szerokiej dyskusji na tematy bieżące i palące problemy zaniedbywane w gminie Chełmek. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą zawiązania stowarzyszenia oraz przyjęciem nakreślonych celów. Cele stowarzyszenia podzielono na cztery główne aspekty:

  • Działalność pomocnicza, samorządowa;
  • Działalność społeczna;
  • Działalność informacyjna, badawcza i szkoleniowa;
  • Inna, nieokreślona, odpowiadająca na bieżące potrzeby.

Wśród działalności pomocniczej samorządowej nakreślono problemy opiniowania projektów uchwał, przygotowywania , reprezentowania i wspierania inicjatyw obywatelskich oraz kreowanie lokalnych liderów, którzy w chwili obecnej nie mają możliwości działania na rzecz mieszkańców gminy.

Planowana działalność społeczna to głównie organizowanie bezpłatnej i co najważniejsze profesjonalnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy, działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy i pomoc materialna dla potrzebujących mieszkańców gminy oraz działalność na rzecz ograniczenia skutków ubóstwa w gminie Chełmku.

Działalność informacyjna, badawcza i szkoleniowa to w szczególności przeprowadzenie dokładnych badań na temat lokalnej społeczności oraz wielkość i strukturze problemów występujących w gminie. Ponadto, przywrócenie mieszkańcom gminy niezależnej prasy lokalnej.

Ostatni punkt celów stowarzyszenie to działalność odpowiadająca na bieżące potrzeby mieszkańców gminy Chełmek

Już w najbliższy czwartek, to jest 14 marca, planowane jest kolejne spotkanie chełmeckiego stowarzyszenia na którym powstanie również konkretny plan pracy.