Kategorie
Rozrywka w Chełmku

Kolejne dotacje dla oświęcimskiej Biblioteki

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ma wspaniałe wieści dla swoich Użytkowników. Otrzymała kolejne dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym razem z programu Partnerstwo dla książki – to aż cztery projekty na kwotę 74429,00 zł.
W ubiegłym tygodniu Biblioteka otrzymała informację z Ministerstwa o przyznanych dotacjach z programu Promocja czytelnictwa na dwa projekty, na łączną kwotę 43 000 zł. Razem mamy już 6 projektów, na 6 złożonych, czyli 100 % skuteczności. Łącznie na działania w 2020 roku pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie 120 000 zł – informuje zastępca dyrektora Biblioteki i specjalista ds. projektów – Mariola Talewicz. Oj będzie się działo! A co będzie? Będzie dużo.
Najmłodsi wsiądą w lokomotywę działań w Akademii Rodzinnej. Projekt ten zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni do działań animujących czytelnictwo i spotkań rodzinnych. Bazując na tuwimowskiej twórczości zabierzemy dzieci z rodzicami w literacką podróż koleją. Lokomotywa Akademii Rodzinnej zatrzyma się na kilku stacjach, a na każdej z nich będzie czekała niespodzianka. Będą warsztaty sensoplastyki, muzykoterapii, bajkoterapii, tyflopedagogiki i dietetyki, a wszystko w towarzystwie literatury – zapowiada Katarzyna Sobieszek, koordynator projektu. Będziemy czytać, eksperymentować, smakować, dotykać, zachęcać do obserwacji, dzięki czemu poprzez nowe doświadczenia dzieci będą mogły lepiej rozumieć świat. Wyprawę zakończymy literackim piknikiem rodzinnym w zajezdni kolejowej.
„Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi – i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie” to cytat wielkiego pisarza J. Conrada, który stał się impulsem do stworzenia projektu aktywizującego czytelniczo i integrującego osoby z dysfunkcją wzroku poprzez arteterapię, czyli warsztaty w oparciu o sztukę i terapię. Obejmą one działania od rysunku, poprzez teatr, literaturę, muzykę i film. Uczestnicy spotkań literackich poznają twórczość Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Przybosia, dzieci wezmą udział w tworzeniu książek dotykowych ilustrujących wiersze Kamieńskiej. Jan Paweł II – fascynator teatru będzie towarzyszył w przygotowaniach wieczoru literackiego, a dzięki filmom z audiodeskrypcją uczestnicy poznają produkcje kinowe. Opowiada Bogusława Głąb odpowiedzialna za realizację działań w tym projekcie.
W projekcie „Po(CZUWAJ) się w bibliotece” zachęcimy bibliotekarzy powiatu oświęcimskiego do zdobywania rozmaitych sprawności, będących krokiem na drodze doskonalenia się, poszerzania kompetencji i bycia odpowiedzialnym za swój rozwój. Autorce projektu – Monice Sobocie zależy na tym, by bibliotekarze zyskali konkretną wiedzę i umiejętności, rozwinęli swoje zdolności i odkryli nowe zainteresowania, co znacząco przełoży się na ich jeszcze lepszą pracę z Użytkownikami Bibliotek. Galeria Książki, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej zrealizuje projekt dla 9 bibliotek powiatu oświęcimskiego, zatrudniających 75 bibliotekarzy.
“Słowa kadrem opisane” to projekt zakładający realizację interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu historii mówionej, fotografii i literatury skierowany do młodzieży. Myślą przewodnią projektu jest pokazanie miasta Oświęcim z perspektywy młodego mieszkańca, w oderwaniu od trudnej historii związanej z Miejscem Pamięci KL Auschwitz-Birkenau. Pomysłodawczyni projektu – Barbara Dejko, zaplanowała cykl spotkań o charakterze integracyjnym, teoretycznym i praktycznym, których celem jest kształtowanie wizerunku naszego miasta jako miejsca dobrego do życia, posiadającego niepowtarzalną historię i wyjątkowo ciekawe działania wpisujące się we współczesne życie młodych ludzi. W finale projektu zaprezentujemy prace powstałe w przestrzeni miejskiej, będącej inspiracją młodzieży do działania, udostępnimy wystawę prac fotograficznych mieszkańców Oświęcimia i uczestników projektu.
Bazując na chińskim podziale żywiołów i przestrzeni jaką dysponuje Galeria Książki zaprosimy osoby dorosłe do udziału w cyklu nowatorskich i inspirujących działań rękodzielniczych i literackich – na działania już cieszy się koordynatorka Anna Gałgan. W ramach projektu “Żywioły. Literacki makerspace w Bibliotece” uczestnicy wezmą udział w cyklu tworzenia, zarówno literatury jak i wytworów kultury. Czy bycia pisarzem można się nauczyć? O tym przekonają się uczestnicy warsztatów w cyklu tworzenia literatury. Z kolei miłośnicy rękodzielnictwa wykonają ceramiczne misy, kwiatowe kompozycje, czy eleganckie witraże. Towarzyszyć nam będą woda, ogień, drewno, metal i ziemia.
„Świat Koziołka” to hasło przewodnie towarzyszące już 27. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Nadrzędnym celem projektu – informuje koordynatorka Oliwia Brzeźniak-Pałgan, jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci, spełniających rygorystyczne kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości, jaką uprawiał patron. W ramach Nagrody przygotujemy i przeprowadzimy działania polegające na: zebraniu, ocenie oraz nagrodzeniu najlepszej polskiej książki dla dzieci wydanej w 2019 roku, głosowaniu w Nagrodzie Czytelników, lekcjach bibliotecznych opartych na książkach nagrodzonych, konkursach dla szkół i bibliotek na akcje promującą czytelnictwo, webinariach, promocji Nagrody w księgarniach w całej Polsce oraz przygotowania finału nagrody wraz ze spotkaniami autorskimi i sesją naukową poświęconą jednej z laureatek Nagrody – Barbarze Gawryluk.
Już dziś zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Biblioteki, facebooku i instagramie, gdzie będą zamieszczane informacje o zapisach na warsztaty, szkolenia, spotkania organizowanych w ramach dofinansowanych projektów. Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału, każdy znajdzie coś dla siebie!

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Dotacje z UE

Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu jest partnerem w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 i Priorytet VIII, Działanie 8.1.

Zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej do Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, gdzie uzyskać można dodatkowe informacje na temat możliwości udziału w projektach.

O środki na działalność gospodarczą w wysokości do 40 tys. zł mogą starać się osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo lub będące w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub zwolnione z przyczyn ekonomicznych po dniu pierwszego lipca 2009 roku.

I tak:

1. Osoby zamieszkałe lub zatrudnione w województwie małopolskim będące w okresie wypowiedzenia warunków pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika lub zwolnione z podobnych przyczyn po 1 lipca 2009 r. mogą ubiegać się o wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego, szkoleń lub dofinansowania planowanej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.

Adresy dwóch firm przyjmujących zgłoszenia od osób zainteresowanych:

  • Biuro Projektu Progres w Krakowie, Al. Jana Pawła II 12/2 lub ul. Śliczna 9/1, 31-444 Kraków, tel. 12 412-13-00, 412-01-91, www.projekt-progres.pl
  • PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o, ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków, tel. 12 292-76-32 wewn. 29, www.pmdg.pl

Bliższe informacje można uzyskać w PUP w Oświęcimiu p. 202 (II piętro). Osoby zainteresowane wsparciem zapraszamy na spotkanie z Biurem Projektu Progres w Krakowie w dniu 19.01.2010 r. i 19.03.2010 r. godz. 10 00 w Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, sala Nr 217 lub w tym samym dniu o godz. 13:00 w Filii w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27 a.

2. Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, osoby uczące się, pobierając świadczenia emerytalne lub rentowe, w wieku 15-64 lat, nie zatrudnione i gotowe do jej podjęcia, które nie prowadziły działalności gospodarczej przynajmniej przez ostatni rok mogą ubiegać się o dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł, dotację pomostową, doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres Firmy realizującej wyżej wymienione działania: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Oddział Okręgowy w Krakowi, ul. Kazimierza Wielkiego 19, 30 – 074 Kraków, tel. 12 632-08-45, 632-09-10. Nabór wniosków aplikacyjnych w terminach: styczeń/luty 2010 r., kwiecień 2010 r., czerwiec 2010 r.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w trzech etapach:

  • Etap I – złożenie Wniosku Aplikacyjnego, będącego zgłoszeniem do udziału w projekcie. Wniosek Aplikacyjny oraz wymagane oświadczenia znajdują się na stronie internetowej projektu: www.aktywnyprzedsiebiorca.tel
  • Etap II – przystąpienie do pisemnego testu „Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych”.
  • Etap III – dwie rozmowy kwalifikacyjne (ocena zdolności przedsiębiorczych, realność pomysłu biznesowego).

Bliższe informacje można uzyskać w PUP w Oświęcimiu p. 111 (I piętro).

3. Osoby bezrobotne zamieszkałe w powiecie olkuskim lub oświęcimskim, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatni rok mogą ubiegać się o dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł , wsparcie pomostowe, doradztwo biznesowe, +szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Adres firmy realizującej wyżej wymienione działania: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty, tel. 33 845-31-06.

Nabór i rekrutacja do projektu: styczeń – marzec 2010 r. Etapy rekrutacji do projektu:

  • Etap I: Promocja projektu i rekrutacja (zapoznanie z warunkami udziału w projekcie). W PUP w Oświęcimiu od 1 stycznia 2010 r. utworzony zostanie punkt rekrutacyjny do projektu.
  • Etap II: Po wypełnieniu ankiety aplikacyjnej przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie określenie stopnia motywacji i predyspozycji do samozatrudnienia.
  • Etap III: Rekrutacja do projektu, weryfikacja beneficjentów ostatecznych. Bliższe informacje można uzyskać w PUP w Oświęcimiu p. 108 (Marcin Macuła, tel. 785 232 402).

Zapraszamy w imieniu liderów projektów do współpracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Wiesława Drabek-Polek