18 grudnia 2008 roku podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, Radni przyjęli „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

Przedmiotowy dokument został opracowany na lata 2007-2015, zgodnie z obecnym okresem programowania Unii Europejskiej. Zawiera on szereg zadań proponowanych do realizacji w ramach funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego. Jest to zestaw działań przestrzennych (infrastrukturalnych), społecznych oraz gospodarczych, które zmierzają do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

W poprzednim okresie programowania UE (lata 2004 – 2006), program rewitalizacji był koniecznym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. Obecnie wymóg posiadania przez gminę przedmiotowego dokumentu wypływa z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Procesem rewitalizacji objęty zostanie teren całego miasta Chełmek, co wynika z założeń MRPO – w przypadku miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców proces rewitalizacji może dotyczyć całego obszaru.

Przedmiotowy dokument został uchwalony w pierwotnej wersji w październiku 2007 roku. Jednak po tej dacie nastąpiły zmiany w dokumentach programowych oraz wytycznych opracowanych przez Województwo Małopolskie. W marcu 2008 roku zostały przyjęte szczegółowe kryteria oceny projektów w ramach MRPO, w tym programów rewitalizacji. W sierpniu i wrześniu br. wprowadzono natomiast kolejne zmiany do Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który zawiera wytyczne odnośnie struktury opracowywanych przez samorządy programów rewitalizacji.

Gmina Chełmek zamierza przystąpić do konkursu w ramach Działania 6.1. „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego oceniane będą programy rewitalizacji oraz wstępnej ocenie poddane zostaną projekty przewidziane do dofinansowania w ramach przedmiotowego działania. W drugim etapie ocenie podlegać będą wnioski aplikacyjne z pełną dokumentacją. Gmina może złożyć 2 projekty. Nabór lokalnych programów rewitalizacji rozpoczął się 15 grudnia 2008r., zakończy się 15 stycznia 2009r.

UM Chełmek