Kategorie
Aktualności z Chełmka

Uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek

18 grudnia 2008 roku podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, Radni przyjęli „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

Przedmiotowy dokument został opracowany na lata 2007-2015, zgodnie z obecnym okresem programowania Unii Europejskiej. Zawiera on szereg zadań proponowanych do realizacji w ramach funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego. Jest to zestaw działań przestrzennych (infrastrukturalnych), społecznych oraz gospodarczych, które zmierzają do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

W poprzednim okresie programowania UE (lata 2004 – 2006), program rewitalizacji był koniecznym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. Obecnie wymóg posiadania przez gminę przedmiotowego dokumentu wypływa z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Procesem rewitalizacji objęty zostanie teren całego miasta Chełmek, co wynika z założeń MRPO – w przypadku miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców proces rewitalizacji może dotyczyć całego obszaru.

Przedmiotowy dokument został uchwalony w pierwotnej wersji w październiku 2007 roku. Jednak po tej dacie nastąpiły zmiany w dokumentach programowych oraz wytycznych opracowanych przez Województwo Małopolskie. W marcu 2008 roku zostały przyjęte szczegółowe kryteria oceny projektów w ramach MRPO, w tym programów rewitalizacji. W sierpniu i wrześniu br. wprowadzono natomiast kolejne zmiany do Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który zawiera wytyczne odnośnie struktury opracowywanych przez samorządy programów rewitalizacji.

Gmina Chełmek zamierza przystąpić do konkursu w ramach Działania 6.1. „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego oceniane będą programy rewitalizacji oraz wstępnej ocenie poddane zostaną projekty przewidziane do dofinansowania w ramach przedmiotowego działania. W drugim etapie ocenie podlegać będą wnioski aplikacyjne z pełną dokumentacją. Gmina może złożyć 2 projekty. Nabór lokalnych programów rewitalizacji rozpoczął się 15 grudnia 2008r., zakończy się 15 stycznia 2009r.

UM Chełmek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *